Skip to main content

Etiske retningslinjer for leverandører 


Disse retningslinjene beskriver grunnleggende krav Right Price Tiles stiller til sine leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at våre leverandører driver ansvarlig.  

Varer og tjenester som leveres til Right Price Tiles AS skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt i dette dokumentet. De etiske retningslinjer for leverandører bygger på internasjonale rammeverk og konvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, og andre tilsvarende føringer for miljø og klima og antikorrupsjon: Verdenserklæringen om menneskerettigheter, ILO-konvensjoner, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og FNs Bærekrafts mål. Right Price Tiles AS er fra 1. juli 2022 omfattet av Åpenhetsloven og kravene om at vi utfører aktsomhetsvurderinger i våre leverandørkjeder og redegjør for disse offentlig, i tråd med OECDs modell for aktsomhetsvurderinger og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.  

Hva forventer vi av våre leverandører, samarbeidspartnere og deres underleverandører?


Miljø og klima 

Det skal tas nødvendig hensyn til miljøet gjennom hele verdikjeden, nasjonale og internasjonale lover og miljøstandarder skal overholdes. Bærekraftig ressursbruk skal etterstrebes og systemer for forsvarlig avfallshåndtering skal være etablert. 

Menneskerettigheter 

Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter skal anerkjennes og støttes. Det skal sikres at det ikke fører til menneskerettighetsbrudd. Det skal gjennomføres aktsomhetsvurderinger for å identifisere evt. negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. 

Det skal være etablerte rutiner for å stoppe, forhindre eller redusere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. 

Diskriminering og likeverd 

Det skal jobbes med likestilling hos leverandører og unngå diskriminering basert på kjønn, alder, graviditet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og kjønnsidentitet.  Leverandøren skal behandle ansatte med respekt og likeverd. 

Det skal ikke forekomme trakasserende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd overfor ansatte, herunder seksuell trakassering.  

Korrupsjon 

Leverandøren skal ikke ta del i noen former for ulovlig forretningsmetoder og skal motarbeide korrupsjon, bestikkelser, hvitvasking, favorisering og utpressing. 

Leverandøren skal ikke tilby, gi, godta, be om eller motta, verken direkte eller indirekte, bestikkelser eller andre fordeler for personlig eller forretningsmessige vinning, inkludert fordeler til kunder og leverandører. 

Right Price Tiles ansatte har ikke lov til å ta imot personlige gaver fra kunder eller leverandører. 

Ansettelsesforhold 

Ansatte skal lønnes i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser og/-eller bransjestandard. 

Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren. 

Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal etterleves. 

Leverandøren skal sikre et sunt og sikkert arbeidsmiljø, i samsvar med anerkjente standarder, lover og regler. 

Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet, inkludert nyansatte og omplasserte arbeidere. 

Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. 

Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. 

Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann 

Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til å danne, eller slutte seg til de organisasjoner de selv måtte ønske, og til å drive kollektive forhandlinger og dele innholdet. 

All aktivitet knyttet til denne organiseringen skal skje helt uten represalier, diskriminering eller andre former for forulemping for deltagerne. 

Arbeidsgiver må på ingen måte hindre, eller blande seg i, fagorganisering og kollektive forhandlinger. 

Der organisasjonsfrihet og retten til kollektive lønnsforhandlinger er begrenset ved nasjonal lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til fri og uavhengig organisering og forhandling. 

Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i noen form. 

Arbeidstakere skal ikke måtte levere depositum eller identifikasjonspapirer til arbeidsgiver. 

Arbeidstakere skal fritt kunne forlate arbeidsplassen på slutten av arbeidsdagen eller avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid. 

Barn under 15 år skal ikke utføre noen form for arbeid. Dersom det er nasjonal minstealder for arbeidere, eller minstealder for obligatorisk skolegang, skal høyeste alder gjelde. 

Barn under 18 år skal ikke arbeide nattskift, eller utføre arbeid som vil være til skade for deres sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse. 

Leverandørens virksomhet skal ikke bidra til ødeleggelse av ressurs- og inntektsgrunnlaget for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved bruk av naturressurser som befolkningsgruppene er avhengige av. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Contera Engros AS er en del av konsernet Contera AS der Right Price Tiles AS inngår. Contere er levereandør til Right Price Tiles og følger de samme retningslinjene som Right Price Tiles.

Klikk på denne linken for mer informasjon.